Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Targi Rzeczy Ładnych oraz zasady sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy – www.targirzeczyladnych.pl.
 2. Targi Rzeczy Ładnych to platforma skupiająca starannie wyselekcjonowane marki, producentów i projektantów szeroko rozumianego designu.
 3. Właścicielem serwisu Targi Rzeczy Ładnych jest Ładne Rzeczy sp. z o.o., Warszawa 01-410, ul. Raszei 6/4, KRS 0000796500
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.targirzeczyladnych.pl;
  • Usługodawca – Ładne Rzeczy sp. z o.o., Warszawa 01-410, ul. Raszei 6/4, KRS 0000796500; NIP: 5272900140, Regon: 383970718
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.targirzeczyladnych.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  • Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez Platformę, na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy sprzedaży Produktów oraz organizacja sprzedaży i zakupu w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta. W zakres usług wchodzą również działania umożliwiające Sprzedawcom: katalogowanie, promowanie Produktów, prezentację profili i działalności Sprzedawców i ich marek;
  • Kupujący – Użytkownik Platformy, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez Platformę. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży Produktów poprzez Platformę. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
  • Użytkownik - wszystkie podmioty zarejestrowane w Platformie, tj. Kupujący i Sprzedający łącznie;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;
  • Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się w Platformie, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w odpowiedzi na skierowane przez Kupującego zapytanie wysłane poprzez: kontakt@targirzeczyladnych.pl
 7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@targirzeczyladnych.pl

§2. Usługi świadczone poprzez Platformę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Za świadczenie niektórych z rodzajów Usług Usługodawca pobiera od Sprzedawców opłaty określone w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Kupujących.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Zamieszczanie ofert Produktów przez Sprzedawców;
  2. Katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie ofert Produktów;
  3. Wyszukiwanie ofert Produktów;
  4. Zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem ofertami Produktów;
  5. System rozliczania Użytkowników;
  6. Konta i Profile Użytkowników;
  7. Newsletter.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera oraz usług świadczonych wyłącznie na rzecz Sprzedawcy, następuje z momentem dokonania jednorazowego zakupu w Platformie bez rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas określony do czasu sfinalizowania jednorazowej transakcji zakupu bez rejestracji.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§3. Rejestracja w Platformie - Kupujący

 1. Kupujący dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom dokonywanie sprzedaży i zakupu Produktów. Każdy Użytkownik może być jednocześnie Kupującym i Sprzedawcą (po wypełnieniu dodatkowych przesłanek, o których mowa w paragrafie poniżej).
 3. Platforma umożliwia dokonanie zakupu Produktu bez zarejestrowania Konta użytkownika.
 4. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane m.in: imię, nazwisko, adres, kontakt).
 5. Platforma udostępnia Użytkownikom możliwość dokonania rejestracji poprzez wskazanie danych aktywnego konta własnego Użytkownika indywidualnego na portalu społecznościowym Facebook. Powyższa rejestracja następuje wskutek podania przez Użytkownika loginu i hasła do konta na portalu społecznościowym i złożenia dalszych oświadczeń woli niezbędnych do przekazania Usługodawcy danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Dokonanie rejestracji poprzez Facebook jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na import wszystkich danych profilu Użytkownika na w/w portalach do Konta użytkownika na Platformie.
 6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.
 7. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
 8. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 9. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
 10. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 11. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

§4. Rejestracja w Platformie – Sprzedawcy

 1. Platforma umożliwia tworzenie indywidualnych Kont i profili Sprzedawców.
 2. Rejestracja Sprzedawcy następuje w dwóch etapach:
  • a. Zgłoszenia e-mail
  • b. Rejestracji właściwej
 3. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiot działalności zakłada obrót Produktami, może wysłać do Usługodawcy zgłoszenie e-mail dołączenia do Użytkowników jako Sprzedawca. Zgłoszenie to następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej i przesłania go drogą wiadomości e-mail do Usługodawcy.
 4. Zgłoszenie odbywa się na podstawie danych podanych przez Sprzedawcę w formularzu dostępnym na Stronie internetowej.
 5. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 5 dni roboczych od wpłynięcia do Usługodawcy w/w zgłoszenia. O powyższym rozstrzygnięciu Usługodawca informuje Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 6. Usługodawca jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 7. Po dokonaniu przez Usługodawcę akceptacji dokonanego zgłoszenia, zostaje utworzone Konto i profil Sprzedawcy. Zaakceptowany Sprzedawca otrzymuje wiadomość e-mail wraz z linkiem z danymi do swojego Konta Użytkownika na Platformie i z prośbą o uzupełnienie danych, o których mowa poniżej oraz wszelkich danych dotyczących produktów, które Sprzedawca chce wprowadzić na Platformę.
 8. Po dokonaniu akceptacji Sprzedawca obowiązany jest do dokonania rejestracji właściwej, tj. podania w odpowiednim formularzu na Stronie internetowej następujących danych: hasła, danych teleadresowych (imię i nazwisko lub nazwa, adres prowadzonej działalności gospodarczej), numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, numeru NIP), danych do wysyłki/odbioru towaru.
 9. Profil Sprzedawcy jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników sieci internet i zawiera krótki opis marki Sprzedającego, jego zdjęcie, logo oraz oferty sprzedaży wszystkich Produktów, które jako Sprzedawca zamieścił w Platformie.
 10. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Sprzedawcy mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne uprawnienie.
 11. Osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedawcy jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Sprzedawcy czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Konto zawiera dane podane przez Sprzedawcę podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.
 13. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Sprzedawcy, następcy prawni Sprzedawcy winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 14. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość cofnięcia aktywacji możliwości sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku cofnięcia aktywacji, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

§5. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Miscrosoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  • przestrzegania zasad prawa polskiego,
  • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Treści, w tym opisy Produktów oraz fotografie i grafiki zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 8. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 9. Oferty dotyczące Produktów, zamieszczone w Platformie widoczne są dla wszystkich użytkowników sieci internet.
 10. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem Platformy, takich jak adres e-mail, numer telefonu, odnośniki do kont Sprzedawcy w innych serwisach oraz do stron internetowych Sprzedawców.

§6. Zamieszczanie treści w Platformie przez Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści (fotografie, grafiki, teksty, projekty, szkice, konspekty, itp) w Platformie oświadcza, że:
  • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  • Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
  • Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ustępie powyżej na każde żądanie Usługodawcy.
 3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian treści zamieszczanej przez Sprzedawcę, skracania jej i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny. Ponadto Usługodawca uprawniony jest do dokonania tłumaczenia treści na dowolny język.
 5. Użytkownik umieszczając w Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworu oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Platformy i działalności Usługodawcy.
 6. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  • publikacje w gazetach i czasopismach,
  • rozpowszechnianie w Internecie, w Platformie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
  • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 7. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy, opisów Produktów, zdjęć oraz filmów uwidaczniajacych Produkty oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w Platformie, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z Platformy.

§7. Zasady kupowania

 1. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom narzędzia i przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom oferowanie Produktów na sprzedaż i zakup Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, w związku z czym z powyższego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 3. Wszystkie ceny podane w Platformie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązuje się do dostarczenia Produktu zgodnie z zamówieniem. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Produkt, kosztów przesyłki i do odbioru Produktu.
 5. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 6. Koszty przesyłki ustalane są przez Usługodawcę, na podstawie cennika dostaw ustalonego przez Usługodawcę z przedsiębiorstwem kurierskim.
 7. Sprzedawcy dochowują należytej staranności, by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sprzedawcy w tym celu zamieszczają oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego stanu i koloru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Usługodawcą.
 8. Zakup może zostać dokonany za pomocą Platformy z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.
 9. Aby dokonać zakupu Kupujący:
  • wybiera interesujący go Produkt na głównej Stronie internetowej albo na profilu Sprzedawcy;
  • wybiera właściwości Produktu (ilość, cena, wymiary, kolor itp.);
  • klika przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu dostawy każdego z Produktów;
  • na podstronie koszyka internetowego Kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu i łącznej cenie za Produkt wraz z podatkami i opłatami za jego przesyłkę;
  • potwierdzenie zamówienia przez mail
 10. Istnieje możliwość zakupu produktów u różnych Sprzedawców w ramach jednego zamówienia. W takim przypadku opłaty za przesyłki naliczane są osobno od każdego Sprzedającego.
 11. Kupujący jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 12. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 14. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” w ciągu 60 minut od momentu dodania Produktu do koszyka. Po tym czasie Produkt automatycznie wraca do oferty Platformy i jest dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 15. O fakcie zawarcia umowy Usługodawca niezwłocznie informuje Sprzedawcę.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 17. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności:
  • Płatność kartą kredytową
  • Płatność szybkim e-przelewem.
 18. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU Zasady korzystania z systemu PayU są określone przez dostawcę w/w usługi.
 19. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 20. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 21. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Sprzedawcy faktury VAT lub rachunku, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie stosownej informacji w formularzu zamówienia.
 22. Po dokonaniu zakupu przez Kupującego Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Produktów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Kupującego podanych w formularzu zamówienia.
 23. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • a. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej;
  • b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Platformy;
  • c. wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 24. Sprzedający, także na wniosek Usługodawcy, mają prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata ceny w ustalonym przez Strony terminie.
 25. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie oferowanego Produktu. Czas realizacji zamówień Produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Usługodawcy.
 26. Zmiany adresu wysyłki dla zakupionych Produktów Kupujący może dokonać podczas dokonywania każdego zakupu za pośrednictwem formularza zakupu.
 27. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedawców i pozostają w ich posiadaniu do momentu ich wydania lub przekazania Kupującemu.
 28. Zabronione jest nakłanianie Sprzedawcy do sprzedaży Produktu poza Platformą.

§8. Zasady sprzedawania

 1. Zarejestrowani i zaakceptowani przez Usługodawcę Sprzedawcy mogą sprzedawać Produkty za pośrednictwem Platformy.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem oraz posiadaczem Produktów.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Produktów bez wad.
 4. Sprzedawca zamieszczający Produkty stanowiące wytwory autorskie, oświadcza, że jest autorem tego Produktu lub ma pełne prawo do rozporządzania nim.
 5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty wobec Usługodawcy i Kupującego, w szczególności za ich dostępność, jakość i cenę.
 6. Sprzedawca może oferować Produkty na sprzedaż w Platformie i jednocześnie w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line. W tym wypadku jednak jest zobowiązany do niezwłocznej i bieżącej aktualizacji Produktów sprzedawanych poprzez Platformę tak, aby oferta odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów. Cena Produktów oferowanych poprzez Platformę nie może być wyższa niż cena Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w innym miejscu sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line.
 7. Sprzedawca może sprzedawać Produkty, które będą sprzedawane wyłącznie przez Platformę i nie będą oferowane na sprzedaż w innych miejscach, (w szczególności na własnej stronie internetowej Sprzedawcy, profilu w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem innych serwisów pośredniczących w sprzedaży on-line) (sprzedaż na wyłączność). W tym przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do powstrzymania od oferowania Produktu w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line oraz do zaniechania promowania sprzedaży Produktu poza Platformą.
 8. Aby wystawić Produkt, który ma być przedmiotem sprzedaży na wyłączność, Sprzedawca informuje Usługodawcę o powyższym fakcie w drodze wiadomości e-mail. Usługodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania w/w zgłoszenia dokonuje stosownej zmiany w ofercie Produktu na Platformie.
 9. Zabronione jest zamieszczanie w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Sprzedawcy i Kupujących, takich jak adres email, adres strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych, numer telefonu, adres sklepu stacjonarnego, itp.
 10. Sprzedawca obowiązany jest do:
  1. zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu Produktu, który wystawia na sprzedaż. W szczególności powinne być podane, wymiary, waga, kolor, surowce, z którego Produkt jest wykonany, stan magazynowy oraz terminu wysyłki Produktu (ilość dni);
  2. zamieszczenia kilku (co najmniej dwóch) fotografii dobrej jakości wystawianego Produktu, uwidaczniających najważniejsze cechy Produktu, najlepiej obrazujących Produkt ze wszystkich stron;
  3. zakatalogowania Produktu do jedynie do odpowiedniej kategorii produktowej. Usługodawca jest uprawniony do zmiany przyporządkowania do kategorii produktowej wskazanej przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny;
  4. zamieszczenia w opisie wystawianego Produktu jego ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN. Cena nie może zostać podwyższona w czasie wystawienia Produktu bez uprzedniej zgody Usługodawcy;
  5. wskazania co najmniej jednego sposobu doręczenia Produktu do Kupującego udostępnionego przez Usługodawcę
  6. Sprzedawca zobowiązany jest do ciągłej aktualizacji stanu magazynowego oferowanych Produktów, by oferowane Produkty odzwierciedlały towary faktycznie dostępne u Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca nie może samodzielnie modyfikować opisu wystawionego Produktu przez cały okres jego wystawienia w Platformie, z zastrzeżeniem punktu poniżej. Wszelkie zmiany opisu wystawionego Produktu powinien zgłosić Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania modyfikacji opisu wystawionego Produktu bez podania przyczyny.
 12. Sprzedawca może samodzielnie modyfikować cenę Produktu poprzez jej obniżenie, bez konieczności akceptacji modyfikacji przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Sprzedawcę Produktów w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Platformy. Z tytułu usunięcia Produktu Sprzedawcy nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.
 14. Sprzedawca może usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w koszyku innego Użytkownika.
 15. Produkty wystawiane przez Sprzedawcę zostają opublikowane w Platformie automatycznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę wystawienia Produktu.
 16. Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie Produktu, którego wystawienie już raz zostało usunięte przez Usługodawcę.
 17. Sprzedawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą Produktu, a w szczególności do wystawienia i doręczenia (jeżeli przepisy tego wymagają) paragonów i faktur VAT Kupującym. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie ww. obowiązku oraz za dokonanie odpowiedniego rozliczenia podatkowego.
 18. W przypadku anulowania transakcji lub rozwiązania umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy lub uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Sprzedawcy prowizją operatora płatności, co następuje na podstawie stosownej faktury VAT wystawianej przez Usługodawcę.

§9. Realizacja zamówienia

 1. Od momentu dokonania przez Kupującego zapłaty za Produkt (tj. zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy) biegnie czas realizacji zamówienia.
 2. Po poinformowaniu Sprzedawcy przez system o dokonaniu zakupu przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania wysyłki zamówionego Produktu w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Produktu
 3. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeżeli Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki Produktu będzie dłuższy.
 4. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do opóźnienia realizacji wysyłki zamówienia.
 5. Na wniosek Kupującego Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dołączenie go do przesyłki zawierającej Produkt.
 6. Sprzedawca obowiązany jest do zachowania i przechowywania w należytych warunkach dowodów nadania przesyłek na wypadek konieczności złożenia reklamacji u doręczyciela.
 7. Zabrania się Sprzedawcy dołączania do przesyłanych Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
 8. Po dokonaniu wysyłki Produktu, Sprzedawca obowiązany jest do potwierdzenia wysyłki Produktu na swoim Koncie.
 9. Sprzedawca obowiązany jest do zapakowania i zabezpieczenia Produktu z należytą starannością, wynikającą z natury Produktu, który jest przedmiotem wysyłki.
 10. Sprzedawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie do momentu ich wydana Kupującemu.
 11. Usługodawca jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z doręczycielem przesyłki. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy na jego pierwsze żądanie wszystkich dokumentów i dowodów niezbędnych do dochodzenia w/w roszczeń i reklamacji przez Usługodawcę.
 12. W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie określonym w pkt 2, w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Usługodawcy wszystkich kwot, które otrzymał od Usługodawcy w związku z dokonanym przez Kupującego zakupem, w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu określonego w punkcie 2.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, drogą elektroniczną na adres: kontakt@targirzeczyladnych.pl
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie użytkownika) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie przekazuje oświadczenie Kupującego do Sprzedawcy .
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.
 8. Kupujący powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 9. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sprzedawcę) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 13. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Produktu z powrotem.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia Kupującego od umowy, Usługodawcy nie przysługuje prowizja naliczona z tytułu sprzedaży Produktu, którego odstąpienie dotyczy.

§11. Reklamacja Produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu. Przed upływem powyższego terminu Kupujący może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  • a. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:kontakt@targirzeczyladnych.pl
  • b. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Usługodawcy, następnie przez niego spisanego.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
  • b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  • c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
  • d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  • e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  • f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  • g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. Usługodawca niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne Kupującego.
 7. Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.
 8. Sprzedawca jest obowiązany do przekazania Usługodawcy informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 7 dni od daty przekazania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany (na koszt Kupującego) wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, przyjmuje się, że uznał reklamację Kupującego i jego żądanie.
 11. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot naliczonej przez Usługodawcę prowizji z tytułu sprzedaży zareklamowanego Produktu.
 12. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawca zatrzymuje zareklamowany Produkt.
 13. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu Produktu) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Kupującego o uznaniu jego reklamacji za uzasadnioną przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 14. Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w opisie Produktu.

§12 Rozliczenia Usługodawcy ze Sprzedawcami

 1. Usługodawca pobiera prowizję od sprzedaży, której wysokość zostaje każdorazowo ustalona pomiędzy Sprzedawcą i Usługodawcą w drodze wymiany wiadomości e-mail i stanowi element umowy o treści określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie pobiera w/w prowizji od kosztu wysyłki Produktów uiszczonego przez Kupującego.
 3. Usługodawca nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.
 4. Prowizja Usługodawcy potrącana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywanych od Sprzedawcy przez Kupujących.
 5. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Produktów następuje 1 raz w miesiącu. Wypłata za okres rozliczeniowy następuje do 10 dni po jego zakończeniu.
 6. Wartość rozliczenia należną Sprzedawcy za poprzedni okres rozliczeniowy stanowi suma cen brutto Produktów sprzedanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomniejszona o prowizję Usługodawcy oraz ewentualne kwoty związane ze zwrotem lub uznaną reklamacją Kupującego, zgodnie z ustępami 8 i 9 poniżej.
 7. Usługodawca pokrywa koszty przesyłki Produktu do Kupującego, z kwoty uiszczonej przez Kupującego.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego:
  1. Usługodawca dokonuje potrącenia kwoty związanej ze zwrotem Produktu do Kupującego (która to stanowi cenę brutto Produktu) z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty za okres rozliczeniowy, który następuje wszystkich po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy;
 9. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną:
  1. Usługodawca dokonuje potrącenia kwoty związanej z uznaną reklamacją Produktu (która to stanowi sumę ceny brutto Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu w obie strony) z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym następującym po uznaniu reklamacji Kupującego za zasadną;
  2. W przypadku gdy Sprzedawcy nie przysługuje wypłata środków w następnym okresie rozliczeniowym następującym po uznaniu reklamacji Kupującego za zasadną, Sprzedawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia w/w okresu rozliczeniowego dokonania zapłaty kwoty związanej z uznaną reklamacją Produktu (która to stanowi sumę ceny brutto Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu w obie strony) na rachunek bankowy Usługodawcy.
 10. Usługodawca nie pokrywa kosztów obciążających Sprzedawcę związanych z kosztami zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji.
 11. Sprzedawca pokrywa prowizję związaną z obsługą płatności przez PayU w przypadku gdy Kupujący kupił poprzez Platformę Produkt, który w rzeczywistości nie jest dostępny, w związku z czym Sprzedawca nie mógł spełnić swojego świadczenia. Uiszczenie w/w kwoty następuje odpowiednio z procedurą określoną w ust. 8.
 12. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.
 13. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, uprzednio przez niego wskazane.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedawca zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedawca wywiąże się ze wszystkich zobowiązań z danego okresu rozliczeniowego lub w inny sposób wyjaśni sprawę.
 15. Na wniosek Sprzedawcy Usługodawca wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Produktów oraz fakturę VAT obejmującą koszty wszystkich przesyłek Produktów.
 16. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku.
 17. Sprzedawca akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

§13. Umowy zawierane z przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§14. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • jakość i legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawców;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.;
  • jakość, rodzaj i właściwości Produktów sprzedawanych przez Sprzedawców;
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 11. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Sprzedawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Kupującego za prawidłową realizację transakcji dotyczącej Produktu i zwalnia w powyższym zakresie Usługodawcę z tej odpowiedzialności.
 13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty dotyczącej Produktu. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji i sprzedaży Produktu całkowicie odpowiadającemu treści oferty Produktu.

§15. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@teargirzeczyladnych.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§16. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§17. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Użytkownicy, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Dane udostępnione przez Klientów w Ofertach dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§18. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Usługodawcy lub innego Użytkownika lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody Usługodawcy skutkuje automatycznym usunięciem Konta.

§19. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy pomiędzy Użytkownikami.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§20. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§21. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument niebędący przedsiębiorcą jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 roku

Polityka ochrony prywatności

§ 1.[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu www.targirzeczyladnych.pl, który w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkowników.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.[Definicje]Terminy użyte w Polityce prywatności oznaczają:

 1. Administrator – Ładne Rzeczy Sp. z o. o. spółka komandytowa, 01-410 Warszawa, ul. Raszei 6/4, KRS 0000801791
 2. Serwis – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.targirzeczyladnych.pl;
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.targirzeczyladnych.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 4. Strony – Administrator i Użytkownik;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w odpowiednim Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika (Kupującego lub Sprzedawcy);
 6. Kupujący – Użytkownik Serwisu, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez Serwis. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 7. Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży Produktów poprzez Serwis. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

§ 3.[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, zostały zarejestrowane w rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
  1. Adres e-mail
  2. Imię, nazwisko
  3. Miejsce zamieszkania
  4. Numer telefonu
  5. Firma przedsiębiorstwa
  6. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  7. Adres do doręczeń
  8. Numer NIP przedsiębiorstwa
  9. Numer rachunku bankowego
 5. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Sprzedawców:
  1. Adres e-mail
  2. Imię, nazwisko
  3. Firma przedsiębiorstwa
  4. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  5. Adres do doręczeń
  6. Numer telefonu
  7. Numer NIP przedsiębiorcy
  8. Numer rachunku bankowego
  9. Adres strony internetowej
  10. Link do fanpage’a na Facebooku
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez platformę internetową, a także w celu świadczenia usług poprzez nią. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lata od dnia dezaktywacji konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez Serwis.
 8. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do dnia wypisania się z newslettera. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot mający siedzibę w USA - MailChimp, w związku z czym przekazujemy dane Użytkownika w tym zakresie do państwa trzeciego.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie innym Użytkownikom Serwisu w celu realizacji umów zawieranych poprzez nią oraz podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi google analytics, facebook. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie.
 13. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także informacje handlowe dotyczące produktów i usług Kupujących, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 5.[Uprawnienia Użytkownika]

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 6.[Szyfrowanie danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§ 7.[Techniczna ochrona danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 8.[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika;
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  1. cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  3. cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  4. cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  5. cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publ...
 7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.
 8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 9.[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@targirzeczyladnych.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

………………………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić